Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

 Των κάτωθι υπογραφόντων, κατοίκων Δήμου Κεφαλληνίας
ΚΑΤΑ
Της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμ. 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του καταστήματος της ΔΕΗ Αργοστολίου Κεφαλληνίας.

Α. Όλοι εμείς που σας αποστέλλουμε την παρούσα έχουμε συνάψει ατομικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με την εταιρία σας έναντι καταβολής του σχετικού χρηματικού αντιτίμου, που αντιστοιχεί στην αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουμε. Είμαστε  δηλαδή πελάτες της εταιρίας σας. O κωδικός αριθμός που αφορά τα "στοιχεία πελάτη" καθενός από εμάς αναφέρονται παραπάνω κατά σειρά, δίπλα από τα  στοιχεία των ονομάτων μας.
Όλοι εμείς  έχοντας παραλάβει τον τελευταίο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., έχουμε διαπιστώσει ότι σε ειδικό πλαίσιο αναγράφεται (αμέσως μετά την αναγραφή του ποσού  το οποίο πρέπει να πληρωθεί για Δήμο-ΕΡΤ) επί λέξει το εξής: «Η ΔΕΗ βάσει των Νόμων 25/75, 429/76, 1080/80, 2130/93 και 2644/98 είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά υπέρ ΔΗΜΩΝ-ΕΡΤ και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη, καθώς και για το ΕΕΤΗΔΕ (Ν. 4021/11)». Επίσης έχουμε
διαπιστώσει ότι σε ειδικό πλαίσιο αναγράφεται (αμέσως μετά την κόκκινη  ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωμής» και αφού έχει προηγουμένως υπολογισθεί και χρεωθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011) επί λέξει το παρακάτω κείμενο :
«Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».
Β. Με βάση το προαναφερόμενο κείμενο και τις πιθανολογούμενες ενέργειες της εταιρείας σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
Κατά το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 ορίζεται ότι: «…Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίσταται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένης επιφάνειας του ακινήτου…», «…Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές
ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 …», «… Αν δεν καταβληθεί το τέλος η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή…».
Στη συνεχεία κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 53 παρ. 13 του ν. 4021/2011 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1211/10-10-2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2298/13-10-2011, τ. Β΄) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για :
α) την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του ΚΕ.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ. Ο. Υ., για το έτος 2011». Στο άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης ρυθμίζεται η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στο άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία χορηγήσεως των απαλλαγών της παρ. 5 του άρθρου 53 και τα δικαιολογητικά απαλλαγής, στο άρθρο 3 καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 περί απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ή επιβολής αυτού με μειωμένο συντελεστή 0,5, στο άρθρο 4 ρυθμίζεται η διαδικασία βεβαιώσεως του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στο άρθρο 5 προβλέπεται η διαδικασία αποδόσεως του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από τη Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό Δημόσιο και στο άρθρο 6 καθορίζεται ο χρόνος ενάρξεως ισχύος της Υ.Α.».
Eντoύτoις, η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, που αποτελεί κανονιστική πράξη, είναι ακυρωτέα, γιατί τόσο η ίδια, όσο και οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, επί των οποίων εδράζεται, αντίκεινται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και μάλιστα έχουν ασκηθεί πολλές αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε., πολλές εκ των οποίων εκδικάσθηκαν στις 02-12-2011.
Μεταξύ των βάσιμων και νόμιμων λόγων των αιτήσεων ακυρώσεως περιλαμβάνονται και οι παρακάτω :
α) Το τιτλοφορούμενο ως «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)» δεν αποτελεί στην πραγματικότητα ανταποδοτικό τέλος, καθώς, εν απουσία όλων των στοιχείων που θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο, συνιστά κατ' ουσίαν φόρο.
β) Ότι, κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν.
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 8-11 του Ν. 4021/2011, τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, ρητά χορηγείται στα παραπάνω πρόσωπα το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Κατά τον τρόπο όμως αυτό, μια κατ' εξοχήν έκφανση της δημοσίας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, όπως είναι η βεβαίωση και είσπραξη ενός φόρου επί του κεφαλαίου, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, που ουδόλως συνιστούν ασφαλώς όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, κατά πρόδηλη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 2 και 1 παρ. 3 του Συντάγματος, συνδυαστικώς ερμηνευομένων.
Επομένως, η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση, η οποία μάλιστα στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει τη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, εδράζεται επί αντισυνταγματικών διατάξεων και ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα.
δ) Ότι η προσβαλλομένη κανονιστική πράξη, ως εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων αντίθετων στις αρχές της φορολογικής ισότητας, της φορολογήσεως βάσει της φοροδοτικής ικανότητας και της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, είναι επίσης ακυρωτέα.
ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι
εισοδήματος από τη δομημένη επιφάνεια, τη διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κλπ.) και μάλιστα με καθιέρωση αμαχήτου τεκμηρίου χωρίς τη δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα της δικαστικής προστασίας.
στ) Ότι η απειλή της διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει και το μισθωτή, εξαναγκάζοντάς τον εμμέσως σε άμεση συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση, έστω και αν είχε συμφωνηθεί διαφορετικώς με τον εκμισθωτή η εξέλιξη των οικονομικών του υποχρεώσεων.
ζ) Ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. άνευ οποιασδήποτε συναρτήσεώς του είτε με το παραγόμενο εκ της ιδιοκτησίας αυτής εισόδημα, είτε με το εν γένει αποκτώμενο εισόδημα του φορολογουμένου, συνιστά κατ' ουσίαν, θέσπιση τεκμηρίου
η) Έτσι, δεν προσβάλλεται μόνο η αρχή της φορολογικής ισότητας υπό την έννοια της απαιτήσεως φορολογήσεως με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, αλλά και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 6 παρ,1 Ε.Σ.Δ.Α.), λόγω της καθιερώσεως του αμαχήτου αυτού τεκμηρίου.
Σύμφωνα με τους παραπάνω λόγους είναι βέβαιη η διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων.
Γ. Oι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  οφείλουν να εξασφαλίζουν  «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).» Σύμφωνα άλλωστε με την απάντηση του  Επίτροπου ενέργειας της ΕΕ σε σχετική ερώτηση ‘Έλληνα ευρωβουλευτή : «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.»  Ενώ καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών». Επομένως η σχετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα διακοπής παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος σε βάρος πολίτη ο οποίος αδυνατεί να καταβάλει ποσό με το οποίο επιβαρύνεται φορολογικά είναι παράνομη ως ευθέως αντίθετη σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε ότι τα άμεσα αποτελέσματα μιας οδηγίας η οποία ουδέποτε μεταφέρθηκε κανονικά στο εσωτερικό της χώρας , μπορούν να επικαλούνται οι ιδιώτες και έναντι οργανισμού, ο οποίος ασχέτως της νομικής μορφής του, έχει αναλάβει δυνάμει πράξεων της δημόσιας αρχής, την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία της αρχής αυτής και επομένως συνιστά φορέα εξαιρετικών εξουσιών, σε σχέση προς τους εφαρμοστέους μεταξύ ιδιωτών κανόνες. (βλ. σχετικά ΔΕΚ.1990, Foster).
Δ. Επάναγκες είναι να τονισθεί ότι συνεπεία της ανωτέρω παράνομης και αντισυνταγματικής τακτικής και συμπεριφοράς του Ελληνικού Δημοσίου χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με αποτέλεσμα (και στην περίπτωση που προβείτε στην επαπειλούμενη διακοπή ρεύματος) να κινδυνεύουν να στερηθούν το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο, ως αγαθό, αποτελεί μέσω επιβίωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στερούμενοι όλοι εμείς το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βέβαιο ότι όχι μόνο απλά θα υποστούμε μέγιστη οικονομική βλάβη και ζημία αλλά θα τεθεί και σε κίνδυνο η υγεία μας, καθώς και η ίδια η ζωή μας.
Επειδή είμαστε πελάτες της εταιρίας σας με δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία προσδιορίζονται από τη μεταξύ μας σύμβαση.
Επειδή από τη μεταξύ μας σύμβαση - αίτηση παροχής ηλεκτροδότησης, δεν προκύπτει υποχρέωσή μας να πληρώνουμε το λεγόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Επειδή ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην καταβάλλουμε το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρουμε.
Επειδή, όλοι εμείς έχουμε καταβάλλει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος πλέον ΦΠΑ, δημοτικών τελών και φόρων και ΕΡΤ, μέσω τραπέζης, και έχουμε εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μη καταβάλλοντας, αποκλειστικά και μόνο, το παράνομο και αντισυνταγματικό ΕΕΤΗΔΕ.
Επειδή, συνακόλουθα του ανωτέρω έχουμε εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς οποιαδήποτε οφειλή μας προς την επιχείρησή σας για την αξία του ρεύματος που έχουμε καταναλώσει
Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ.
Για τους λόγους αυτούς
Και όσους θα προσθέσουμε, ρητά επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, ως προς θιγόμενα και μη εν προκειμένω θέματα
Διαμαρτυρόμεθα έντονα για την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας που έγκειται στην αναγραφή του συγκεκριμένου κειμένου στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Σας καλούμε να δεχθείτε την είσπραξη του ποσού   το οποίο καθένας από εμάς έχει ήδη καταβάλει και το οποίο αφορά στην πληρωμή της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος (πλέον ΦΠΑ), στην πληρωμή των δημοτικών τελών και στην πληρωμή του τέλους της ΕΡΤ, ως ολοσχερή εξόφληση της οφειλής μας. Το ποσό έχει προσηκόντως καταβληθεί με πληρωμή σε τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε (καταγράφοντας τον αριθμό που βρίσκεται στο πεδίο "στοιχεία πελάτη" επί των λογαριασμών που μας αποστείλατε). Ομοίως σας καλούμε να μην προβείτε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενέργεια αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική και ιδιαίτερα σε ιδιοκτήτες και χρήστες, που αποδεδειγμένα δε μπορούν να πληρώσουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., έως ότου τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας αποφασίσουν τελεσίδικα για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4021/2011.
Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την καταβολή των ανωτέρω ποσών ως πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσης μας προς χρηματική παροχή και κυρίως σε περίπτωση που η εταιρία σας προχωρήσει στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στους συνημμένους  αριθμούς παροχής, θα προασπίσουμε ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου τα δικαιώματά μας, εναντίον της επιχείρησής σας, διεκδικώντας αποζημίωση για κάλυψη κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας και περιουσιακής ή ηθικής μας βλάβης, γνωστοποιώντας ειδικότερα ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Δ.Ε.Η.) και όσοι έχουν λάβει εντολή για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά και θα υποχρεωθούν δικαστικά να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία προκαλέσουν με την παραπάνω ενέργειά τους, καταβάλλοντας όλες τις σχετικές αποζημιώσεις. Τέλος δηλώνουμε ότι η παρούσα διαμαρτυρία μας θα κοινοποιηθεί στην  αρμόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν μελλοντικά ποινικά αδικήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ, σχετικά με τη διακοπή του ρεύματος, σε καθ’ έκαστο από εμάς.
Συνημμένα σας υποβάλουμε κατάσταση των ονομάτων μας από την οποία προκύπτει ο αριθμός παροχής του καθενός από εμάς καθώς και η τράπεζα στην οποία εξοφλήσαμε το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος πλέον ΦΠΑ και τελών υπέρ Δήμου και ΕΡΤ.
Αργοστόλι, 18.01.2012
ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου